Політика

ШАНОВНІ АВТОРИ,

Редколегія журналу «Проблеми історії Голокосту: український вимір» приймає до друку статті, джерела з авторським коментарем, рецензії та огляди актуальних видань, що відповідають тематичній спрямованості журналу.

Матеріали приймаються українською, англійською, російською, польською, французькою та німецькою мовами.

Неодмінною умовою прийняття до друку україномовних матеріалів є їхня оригінальність. Іншомовні дослідження, опубліковані раніше, можуть бути видані в рубриці "Переклади" в разі їх високої актуальності для української академічної аудиторії.

Процес відбору та рецензування 

Рукописи, надіслані до журналу, розглядаються редакторами, які надсилають їх двом незалежним фахівцям з теми, без зазначення імені та місця роботи /навчання автора. Рецензенти залишаються невідомими авторам та один одному. 

Ми просимо наших рецензентів, оцінюючи подані тексти, відповісти на наступні питання: 

- Чи наявне в тексті статті чітке формулювання проблеми й наскільки оригінальним є авторський підхід до її вирішення?

- Чи пов'язані сформульовані автором положення з існуючою історіографією проблеми? 

- Чи наявні у статті сумнівні твердження або наведені факти, які не відповідають дійсності?

- Чи висловлює автор нетолерантні або ідеологічно упереджені судження? 

- Чи є у статті свідчення можливого плагіату?

- Чи є чітким і зрозумілим внесок автора у досліджувану пролему?

- Чи можна сказати, що мова й стиль тексту відповідає вимогам до наукової пулікації? 

- Чи адекватно відображають зміст статті авторські анотації? 

На підставі висновків членів редколегії та рецензентів, остаточне рішення щодо прийняття або неприйняття статті до публікації приймає голова редакційної колегії, про що повідомляється автору протягом 4–6 тижнів з моменту подання рукопису. За підсумками зауважень рецензентів текст може бути відправлено автору для уточнень. Після доопрацювання прийнятий до друку матеріал проходить науково-технічне та літературне редагування. Редколегія залишає за собою право вносити скорочення і здійснювати редакційну правку, що не змінює сенсу публікації, за попереднім узгодженням з автором.


Етична політика

Головний редактор відповідає за науковий рівень та якість відбору рукописів, призначених до публікації. Автор (колектив авторів) несе повну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання таких вимог:

  • Автори повинні презентувати результати своїх досліджень зрозуміло, чітко, не фальсифікуючи реальні дані 

  • Автори повинні чітко вказувати методи досліджень, уникаючи двозначності, з метою перевірки та підтвердження отриманих результатів

  • Автори мусять дотримуватися встановлених вимог до публікацій: дослідження має бути оригінальним, не опублікованим в інших наукових виданнях, без будь-яких форм плагіату

  • Автори несуть колективну відповідальність за здану та опубліковану роботу

  • Вказувати осіб, які не брали участь в дослідженні, заборонено та неетично

  • Автор має повідомити редакцію, якщо виявить суттєві помилки або неточності в своїй праці

  • Матеріали, спрямовані на розпалювання релігійної, міжрасової, міжнаціональної ворожнечі, неприйнятні

  • Нетерпимість у будь-яких формах є неприпустимою. 

Позиція автора може не співпадати з позицією Редколегії та Міжнародної редакційної Ради журналу.


  • Відкритий доступ

Журнал дотримується політики відкритого доступу. Усі статті розміщуються безстроково та безкоштовно одразу після виходу друкованої версії видання і доступні в розділах Свіжий номер або Архів номерів.

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ,
 
Редколлегия журнала «Проблемы истории Холокоста: украинское измерение» принимает к печати статьи, источники с авторским комментарием, рецензии и обзоры актуальных изданий, отвечающих тематической направленности журнала.
 
Материалы принимаются на украинском, английском, русском, польском, французском и немецком языках.
 
Непременным условием принятия в печать украиноязычных материалов является их оригинальность. Иноязычные исследования, опубликованные ранее, могут быть выданы в рубрике "Переводы" в случае их высокой актуальности для украинской академической аудитории.
 
Процесс отбора и рецензирования
 
Рукописи, присланные в журнал, рассматриваются редакторами, которые присылают их двум независимым специалистам по теме, без указания имени и места работы / учебы автора. Рецензенты остаются неизвестными авторам и друг другу.
 
Мы просим наших рецензентов, оценивая представленные тексты, ответить на следующие вопросы:
 
- Есть ли имеющееся в тексте статьи четкое формулирование проблемы и насколько оригинальным является авторский подход к ее решению?
 
- Связаны ли сформулированы автором положения существующей историографии проблемы?
 
- Имеется ли в статье сомнительные утверждения или приведенные факты, не соответствующие действительности?
 
- Есть выражает автор нетолерантны или идеологически предвзятые суждения?
 
- Есть в статье свидетельство возможного плагиата?
 
- Есть четким и понятным вклад автора в исследуемую пролему?
 
- Можно ли сказать, что язык и стиль текста соответствует требованиям к научной пуликации?
 
- Есть ли адекватно отражают содержание статьи авторские аннотации?
 
На основании выводов членов редколлегии и рецензентов, окончательное решение о принятии или непринятии статьи к публикации принимает председатель редакционной коллегии, о чем сообщается автору в течение 4-6 недель с момента подачи рукописи. По итогам замечаний рецензентов текст может быть отправлено автору для уточнений. После доработки принят к печати материал проходит научно-техническое и литературное редактирование. Редколлегия оставляет за собой право вносить сокращения и осуществлять редакционную правку, не меняет смысла публикации, по предварительному согласованию с автором.
 
этическая политика
 
Главный редактор отвечает за научный уровень и качество отбора рукописей, предназначенных к публикации. Автор (коллектив авторов) несет полную ответственность за новизну и достоверность результатов научного исследования, предполагает соблюдение следующих требований:
 
Авторы должны представить результаты своих исследований понятно, четко, а не фальсифицируя реальные данные
 
Авторы должны четко указывать методы исследований, избегая двусмысленности, с целью проверки и подтверждения полученных результатов
 
Авторы должны соблюдать установленных требований к публикациям: исследование должно быть оригинальным, не опубликованным в других научных изданиях, без каких-либо форм плагиата
 
Авторы несут коллективную ответственность за сданную и опубликованную работу
 
Указывать лиц, не участвовавших в исследовании, запрещено и неэтично
 
Автор сообщить редакцию, если обнаружит существенные ошибки или неточности в своей работе
 
Материалы, направленные на разжигание религиозной, межрасовой, межнациональной розни, неприемлемы
 
Нетерпимость в любых формах недопустима.
 
Позиция автора может не совпадать с позицией Редколлегии и Международной редакционного Совета журнала.
 
открытый доступ
 
Журнал придерживается политики открытого доступа. Все статьи размещаются бессрочно и бесплатно сразу после выхода печатной версии издания и доступны в разделах Свежий номер или Архив номеров.